Regulamin Pracowni Fizjoterapii Rehatrainer

 

1. Podstawy prawne

Podmiot leczniczy, działa na podstawie obwiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 •          Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.( Dz. U. Nr 112,poz 654)
 •          Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz 1593)
 •          Wpisie do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000486555
 •          innych przepisów prawa

Firma/nazwa podmiotu –  Pracownia Fizjoterapii RehaTrainer

2. Regulamin obowiązuje

Wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w punkcie 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia.

Wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

3. Cele i zadania podmiotu leczniczego

Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy:

 •          prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
 •          przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,
 •          udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 •          dobór odpowiedniej techniki masażu w zależności od jednostki chorobowej,
 •          dobór odpowiedniego zabiegu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 •          prowadzenie pływania korekcyjnego i rehabilitacji w wodzie,
 •          orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 •          realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 •          przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

4. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

W skład Pracowni wchodzi:

 •          Sala wykładowa, szkoleniowa z wyodrębnioną przestrzenią do prowadzenia terapii indywidualnej, ćwiczeń oraz masażu,
 •          Pomieszczenie socjalne,
 •          Zaplecze,
 •          Toaleta,
 •          Poczekalnia/recepcja, szatnia

5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii i masażu:

 •          fizykoterapia
 •          kinezyterapia
 •          krioterapia
 •          masaż
 •          pływanie korekcyjne i rehabilitacja w wodzie
 •          trening medyczny
 •          szkolenia dla fizjoterapeutów.

6. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejsce udzielania świadczeń: Łódź, ul. Odyńca 38

Świadczenia fizjoterapeutyczne mogą odbywać się także w miejscu wezwania.

 

7. Organizacja i zadania zakładu leczniczego

Pracownię Fizjoterapii RehaTrainer – reprezentuje dr n. med. Katarzyna Glibov.

Dyrektor Pracowni Fizjoterapii RehaTrainer jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

Dyrektor i zarząd Pracowni Fizjoterapii RehaTrainer odpowiadają za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

Podczas nieobecności dyrektora Pracownię Fizjoterapii RehaTrainer zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

Do obowiązków i uprawnień właścicieli oraz dyrektora należy:

 •          organizowanie i kierowanie pracą pozostałych pracowników.
 •          zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pozostałych pracowników.
 •          podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.

 

8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym

Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii, masażu, treningu, pływania korekcyjnego oraz rehabilitacji w wodzie w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w miejscu wezwania.

Rejestracja pacjentów odbywa się:

osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie )

telefonicznie: 609-05-01-05

mailowo: rehatrainer.lodz@gmail.com

online: www.rehatrainer-lodz.pl

Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Podmiot leczniczy udziela wyłącznie płatnych świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne są realizowane od poniedziałku-piątku 8.00-20.00 lub inne ustalenia indywidualne.

Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.

9. Opłaty za świadczenia zdrowotne

Podmiot leczniczy udziela wyłącznie odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.rehatrainer-lodz.pl

W Pracowni Fizjoterapii płatności można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym.

10. Do głównych zadań organizacyjnych Pracowni należą:

Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie,

kompletne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,

dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego,

udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielonego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.

zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu,

przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta,

wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.

11. Do podstawowych zadań organizacyjnych należą:

w Pracowni fizjoterapii

przeprowadzenie wywiadu z pacjentem i zapoznanie się z historią choroby

określenie kierunku leczenia

prowadzenie fizjoterapii indywidualnej

dobór odpowiedniej techniki w zależności od jednostki chorobowej

dobór odpowiedniego zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

na sali sportowej i pływalni:

Przeprowadzenie wywiadu pod kontem treningu medycznego, pływania korekcyjnego, rehabilitacji w wodzie

Określenie celu terapii

Prowadzenie treningu medycznego, pływania korekcyjnego, rehabilitacji w wodzie

Dobór odpowiednich ćwiczeń w zależności od stanu zdrowia i umiejętności

Na sali sportowej i pływalni obowiązują odrębne regulaminy. Każda osoba z tych obiektów ma obowiązek się nim zapoznać oraz przestrzegać jego zasad.

12. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.

 

13. Dokumentacja pacjenta: zgoda klienta

Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych pacjentów zgodnie z przepisami z 10 maja 2018 i zgodnie z projektem ustawy oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Podmiot leczniczy  przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z wymogami ustawodawcy.

Podmiot leczniczy na prośbę pacjenta może wystawić zaświadczenie o przebytej rehabilitacji pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenia o stanie zdrowia i przebytej rehabilitacji na prośbę ministra spraw zdrowia, sądu, prokuratora, lekarza sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Podmiot leczniczy może wystawić opinię o przeprowadzonej rehabilitacji i udostępnić dokument organowi rentowemu oraz zespołowi do spraw orzekania o niepełnosprawności ,w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.

Podmiot leczniczy może wystawić odpowiednie zaświadczenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za zgodą pacjenta.

Za udostępnienie zaświadczenia o przebytej rehabilitacji ,nie pobiera się opłat.

14. Prawa pacjenta – W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Pracowni Fizjoterapii pacjent ma prawo do:

 

poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny

świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej

rzetelnej informacji o stanie zdrowia

wyrażenie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach i leczeniu

Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie masażu i rehabilitacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.

Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych

15. Obowiązki pacjenta

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, oraz innych używek oraz spożywania alkoholu na terenie Centrum FSM,

przestrzeganie higieny osobistej,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,

przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty,

przestrzeganie godzin i dni wizyty w gabinetach .

Pacjent swoją nie obecność powinien zgłosić do 24 godzin przed zaplanowaną wizytą w Pracowni Fizjoterapii RehaTrainer.

Pacjentowi, który wykupił pakiet rehabilitacyjny, pakiet treningów medycznych, pakiet masaży bądź pakiet pływania korekcyjnego i rehabilitacji w wodzie oraz innych pakietów, a nie zgłosił swojej nieobecności, nie później niż 24 godzin przed ustalonym terminem wizyty, wartość wizyty przepada (kwota pokrywa straty związane z przygotowaniem gabinetu i opłacenie fizjoterapeuty, trenera).

Pacjent ,który wykupił pakiet rehabilitacyjny, pakiet treningów medycznych, bądź pakiet masaży lub inny pakiet usług, może wykorzystać pakiet w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość wykorzystania pakietu przez inną osobę, wskazaną przez kupującego. Wykupiony wcześniej pakiet nie podlega wymianie na gotówkę.

Karnety, bony, vouchery podarunkowe są do wykorzystania przy każdym zabiegu dostępnym w cenniku, i mają ograniczenie okresu ważności, jeden miesiąc od daty otrzymania bonu. Istnieje możliwość przekazania karnetu innej osobie. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie i nie podlega wymianie na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.

Pacjent ,którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie fizjoterapii, na sali lub pływalni ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do dyrektora Pracowni.

Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do dyrektora placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie. Adres mailowy: rehatrainer.lodz@gmail.com

16. W jakim przypadku podmiot leczniczy może odmówić wykonanie zabiegu

 

Jeśli pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, które naruszają godność osobistą fizjoterapeuty lub innego pracownika centrum.

Jeśli fizjoterapeuta uzna ,że zagraża to zdrowiu pacjenta,

Fizjoterapeuta może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia pacjenta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry.

W przypadkach losowych niezależnych od pracowników centrum.

17. Regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2021 roku jest podpisany przez dyrektora Pracowni Fizjoterapii oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych , jak również na stronie internetowej www.rehatrainer-lodz.pl i dostępny dla osób których dotyczy.

Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia

18. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Jednym z założeń RODO jest przekazywanie klientom szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Fizjoterapii, Łódź, ul. Odyńca 38,. Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające poufność, integralność i dostępność Państwa danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oferowanych w gabinecie rehabilitacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz adresu email – przetwarzane będą w celu:

kontaktu telefonicznego mającego na celu ustalenie i zmianę terminu wizyty lub wysłanie powiadomienia sms o nadchodzącej wizycie,

marketingu bezpośredniego oferowanych usług,

przesyłania newslettera lub informacji o bieżących promocjach,

Na podstawie Państwa zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

3. Dane Państwa nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 

4. Państwa  dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa – przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji medycznej

 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo usunięcia danych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Państwa zgody, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości szybkiej komunikacji z Państwem np. w celu umówienia wizyty online, zmiany terminu wizyty, brak możliwości kontaktu z pacjentem, brak możliwości przesyłania newslettera lub informacji o bieżących promocjach.

 

8. Decyzje podejmowane wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
Our mission is to help you understand the true cause of your pain and help you get it to go away naturally.


At Pracownia fizjoterapii Rehatrainer, we provide a multidisciplinary approach to physical therapy in Łódź. We use numerous therapies and techniques to help you regain mobility by strengthening your body.

By combining proper diagnostics and traditional physical therapy techniques with medical training and medical massage, we are able to provide the most comprehensive physical therapy available and achieve remarkable results.


WHAT DO WE TREAT?

At Pracownia fizjoterapii Rehatrainer, we treat numerous conditions and symptoms, including:


Back Pain and Sciatica

Diastasis Recti

Neck Pain

Car Accident Injuries (e.g. Whiplash)

Scoliosis and poor posture

Spinal Stenosis

Bulging or Herniated Discs

Muscle Sprains

Ligament Injuries

Shoulder Pain

Arthritis

Carpal Tunnel Syndrome

Tennis and Golfer Elbow

and much more.


WHAT TO EXPECT

The process begins with an initial consultation and evaluation including functional tests and ultrasound diagnostics. After this, we will work together to create a comprehensive physical therapy plan that suits your needs. The exact treatments and therapies recommended will vary depending on your unique situation, but many physical therapy plans include:


Medical training therapy

Pain Management

Therapeutic Exercise

Postural Correction

Home therapy Management

Therapeutic swimming

Medical massage