REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KURSÓW§ 1 §

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma RehaTrainer.

§ 2 §

1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.rehatrainer-lodz.pl. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

2. W przypadku wysyłania przez zakłady pracy większej liczby osób na szkolenie, należy dla każdego uczestnika z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wszystkie punkty regulaminu dotyczą wówczas również podmiotu kierującego uczestników na szkolenie.

§ 3 §

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator przesyła uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz numer konta bankowego, z prośbą
o wpłatę zadatku oraz przesłanie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (zainteresowany ma na to 7 dni od daty wysłania potwierdzenia przez Organizatora). Organizator nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości e-mail, gdy Użytkownik poda błędny adres e-mail . Organizator nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Użytkownika.

2. Po spełnieniu ww. warunków zainteresowany zostanie wpisany na listę uczestników,
o czym zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z podaniem szczegółów dotyczących przebiegu i organizacji szkolenia oraz terminem płatności całej kwoty należnej za kurs. Uczestnik, którego odpłatność za szkolenie jest rozłożona na raty zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych przez Organizatora szkolenia terminów płatności. Szczegółowe zasady płatności będą określane w poszczególnych ofertach szkoleń.

§ 4 §

1. Zadatek należy wpłacić do 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku nie otrzymania zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja może zostać automatycznie anulowana. Po wpłaceniu zadatku, zgłaszający otrzymuje potwierdzenie o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.

2. Pozostałą należność za kurs należy uiścić na konto firmy RehaTrainer do 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nazwę i termin szkolenia oraz dane do faktury.

3. Dane do faktury należy podać w formularzu rejestracyjnym i w tytule przelewu bankowego. Nie podanie koniecznych danych podczas wpłacania zadatku może skutkować komplikacjami i opóźnieniem w otrzymaniu faktury.

4. Faktury są przesyłane drogą elektroniczną w terminie do 12 dnia kolejnego miesiąca. Na prośbę uczestnika istnieje możliwość otrzymania faktury w wersji papierowej.

§ 5 §

1. Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność dokonywania wpłat.

2. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na kursanta na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.

§ 6 §

Uczestnik jest zobowiązany, przestrzegać terminów kolejnych wpłat, zgodnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu. Nie dotrzymanie terminów może skutkować skreśleniem z listy uczestników lub nie dopuszczeniem do kursu.

§ 7 §

Wpłaty za kurs należy uiścić przelewem na konto Organizatora w wyznaczonym terminie, zgodnie z informacją zamieszczoną w zaproszeniu.

§ 8 §

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów podatku VAT na usługi edukacyjne, do ceny kursów doliczona została wartość stawki VAT.

§ 9 §

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs:

- w 100% w przypadku rezygnacji ponad 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu, nie wliczając w to wpłaty zadatku;

- w 50% w przypadku rezygnacji między 6 a 4 tygodniem przed rozpoczęciem kursu, nie wliczając w to wpłaty zadatku;

- w przypadku późniejszej rezygnacji wpłata nie zostanie zwrócona.

2. Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo lub listownie)

§ 10 §

W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4), Organizator umożliwia uczestnictwo w kursie w innym, wolnym terminie. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat.

§ 11 §

Zadatek jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

§ 12 §

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty, w tym zadatki, są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

§ 13 §

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach lub przełożenia kursu na inny termin, bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 14 §

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu – nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 15 §

Ceny szkoleń obejmują: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski) oraz certyfikat.  Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania
w czasie trwania szkolenia.

§ 16 §

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania sprawdzianów określających wiedzę
i umiejętności uczestników, a także do kontroli frekwencji na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem Organizatora.

§ 17 §

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas szkolenia, w którym uczestniczył, i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Organizatora.

§ 18 §

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133
z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, dane teleadresowe numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.

§ 19 §

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą organizatora, oraz prowadzącego szkolenie.

§ 20 §

Faktura VAT zostanie na prośbę uczestnika wystawiona, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego Organizatora. Faktura VAT zostanie przesłana pocztą lub dostarczona odbiorcy w terminie szkolenia.

§ 21 §

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia
w trakcie i po zakończonym kursie.

§ 22 §

Zgłaszający zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

§ 23 §

Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody
w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 24 §

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.