Po pierwsze - po co ta specjalizacja?

Specjalizacja to forma podniesienia kwalifikacji i kompetencji fizjoterapeuty. Jeżeli jesteś osobą ambitną i chcesz piąć się po szczeblach kariery fizjoterapeutycznej rozpoczęcie specjalizacji to doskonały wybór. Przez 3 kolejne lata powtórzysz i poszerzysz swoją wiedzę, zdobędziesz dodatkowe umiejętności w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, kwalifikacji pacjentów, planowania, kierowania oraz nadzorowania procesu fizjoterapii.

Po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii i otrzymaniu tytułu specjalisty uzyskasz dodatkowe kwalifikacje, takie jak:

1) kwalifikowanie i stosowanie zabiegów dla potrzeb fizjoterapii;
2) zlecanie wyrobów medycznych dobieranych indywidualnie;
3) wykonywanie dla potrzeb oceny czynności narządu ruchu:
a) USG - dla potrzeb oceny czynności narządu ruchu,
b) elektromiografii powierzchniowej;
4) zlecanie środków farmakologicznych dla potrzeb fizjoterapii;
5) wykonanie badań EKG dla potrzeb fizjoterapii;
6) przeprowadzenia testów wysiłkowych dla potrzeb fizjoterapii i ich interpretacja;
7) przeprowadzenie badania spirometrycznego dla potrzeb fizjoterapii i jego
interpretacja;
8) ocena osłuchowa klatki piersiowej dla potrzeb fizjoterapii;
9) wykonywanie stymulacji śródmięśniowej (dry needling);
10) zalecanie konsultacji z lekarzem specjalistą w przypadku wątpliwości odnośnie
stanu zdrowia pacjenta i przebiegu procesu fizjoterapii;
11) zarządzanie i kierowanie pracą zakładu fizjoterapii/ rehabilitacji ambulatoryjnej/
ośrodka rehabilitacji dziennej/ oddziału rehabilitacji/ fizjoterapii ogólnoustrojowej.
i nadzorujących w systemie ochrony zdrowia.

1 grudnia 2021 roku wszedł w życie NOWY PROGRAM specjalizacji, według którego szkolenie specjalizacyjne trwa 3 lata.

Nabór na specjalizację

Nabór na specjalizację prowadzony jest przez Wydziały Zdrowia przy Urzędach Wojewódzkich. Wybór Urzędu Wojewódzkiego zależy od terenu, na którym chcemy odbywać szkolenie specjalizacyjne, nie od miejsca zamieszkania.

Pierwszym krokiem podczas starania się o przyjęcie na specjalizację powinno być znalezienie ogłoszenia o naborze opublikowanego jest na stronie internetowej odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego.

Województwo Łódzkie: Urząd Wojewódzki w Łodzi - informacje w sprawie rekrutacji

Postępowania kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia oraz od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca. Oznacza to, że wnioski wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia) lub od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca).

Aktualna lista jednostek, w których można odbywać specjalizację znajduje się na stronie CMKP 

Kandydat oceniany jest jedynie na podstawie wymaganych dokumentów. Nie ma egzaminów czy rozmowy kwalifikacyjnej. Oceną dokumentów zajmują się urzędnicy Wydziałów Zdrowia wraz z Konsultantami Wojewódzkimi z danego województwa.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:
1. w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejście w życie ww.
ustawy – wynik PEF – nie więcej niż 50 pkt.
2. w przypadku fizjoterapeutów, którzy nabyli kwalifikacje na podstawie dotychczasowych
przepisów:
a) staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy – 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
b) posiadanie stopnia naukowego doktora – 18 punktów
c) opublikowanie jako autor lub współautor:
-podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii – 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów
-artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym – 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów
d) szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie pełne 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów.

OPŁATY

Opłata za specjalizację zależy od kierownika jednostki szkolącej. W niektórych ośrodkach jest ono bezpłatne, w innych opłata wynosi od około 2 do 4 tys. zł. Informacje na ten temat należy uzyskać bezpośrednio w jednostce szkolącej.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Kształcenie specjalizacyjne realizowane jest w ramach modułów specjalizacji poprzez uczestniczenie w kursach, udział w stażach, samokształcenie drogą studiowania piśmiennictwa, przygotowanie pracy poglądowej oraz nabywanie doświadczenia w wyniku realizacji zadań praktycznych.

Oto jakie staże czekają na Was według nowego programu specjalizacji:

1. Staż w oddziale intensywnej opieki medycznej - nowy - 5 dni, 40 godzin
2. Staż w oddziale ortopedyczno-urazowym - 5, 40
3. Staż w oddziale reumatologicznym - 5, 40
4. Staż w oddziale neurologicznym - 5, 40
5. Staż w oddziale neurochirurgicznym - 5, 40
6. Staż w oddziale rehabilitacji kardiologicznej - 5, 40
7. Staż w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej - 5,40
8. Staż w oddziale/ośrodku rehabilitacji dzieci z chorobami wieku
rozwojowego - 5, 40
9. Staż w oddziale/ośrodku specjalistycznym dla dzieci z
chorobami neurologicznymi - nowy - 5, 40
10. Staż w oddziale geriatrii/ Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
(ZOL)/ Ośrodku rehabilitacji dziennej/ Oddziale rehabilitacji
ogólnoustrojowej -
5, 40
11. Staż w oddziale psychiatrycznym - nowy - 5, 40

W nowym programie rozszerzona została lista obowiązkowych kursów specjalizacyjnych. Oto one:

1. Fizjoterapia oparta na faktach
2. Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii – USG, radiologia (stawów, kręgosłupa, TK, MRI), EMG, EEG
2. Różnicowanie przyczyn dolegliwości bólowych z
uwzględnieniem przyczyn spoza układu ruchu
3. Farmakoterapia dla potrzeb fizjoterapii
4. Stymulacja śródmięśniowa (dry needling)
5. Zalecenia żywieniowe i dietetyka u osób chorych i aktywnych fizycznie
6. Anatomia palpacyjna z elementami terapii manualnej i lokalizacją TrPs
7. Zaopatrzenie w wyroby medyczne, protezowanie i aparatowanie kończyn górnych, dolnych i tułowia
8. Terapia przeciwobrzękowa
9. Praktyczny kurs pierwszej pomocy
10. Metody neurofizjologiczne np. PNF, Bobath, neuromobilizacje
11. Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
12. Fizjoterapia u dzieci ryzyka
13. Metody diagnostyczne w zaburzeniach statycznych ciała u dzieci i młodzieży
14. Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach układu moczowo – płciowego i wydalniczego
15. Diagnostyka i fizjoterapia w geriatrii i medycynie paliatywnej
16. Diagnostyka i rehabilitacja pacjenta psychiatrycznego
17. Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi
18. Etyka, deontologia i prawo
19. Polityka społeczna i zdrowie publiczne
20. Kurs jednolity: Prawo medyczne

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas kursami specjalizacyjnymi :)

Po zrealizowaniu programu szkolenia specjalizacyjnego przychodzi czas na złożenie wniosku o dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów (PESFZ)

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych w art. 49 - 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490 - zobacz).

Składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób
egzaminu ustnego.

Egzamin testowy składa się z zestawu 120 pytań. Wynik pozytywny z testu otrzymuje fizjoterapeuta, który uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

Fizjoterapeuta, który uzyska wynik negatywny z PESFZ albo do niego nie przystąpi, może zgłosić się do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W tym celu należy wypełnić ponownie wniosek zgłoszeniowy.

Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. Jeśli fizjoterapeuta nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo do niego nie przystąpi, może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tego egzaminu.Aby podejść do egzaminu należy:

1. Wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM Łódź),

2. Wydrukować go i wraz z pozostałymi dokumentami oraz potwierdzeniem dokonania opłaty złożyć do odpowiedniego wojewody.


Opłaty za PESFZ
450 zł za zgłoszenie do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego
225 zł za zgłoszenie tylko do egzaminu teoretycznego albo praktycznego

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:
od 2 maja - do 15 czerwca (sesja wiosenna)
od 2 listopada - do 15 grudnia (sesja jesienna)

Terminy składania wniosku – zgłoszenia:

  • do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia
  • do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca


CEM zawiadamia fizjoterapeutów dopuszczonych do PESFZ, na co najmniej 21 dni przed egzaminem o jego miejscu i terminie oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym.

Ważne linki: 
1. Program specjalizacji 2021: 
https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAM-SPECJALIZACJI-W-DZIEDZINIE-FIZJOTERAPII-aktualizacja-10.11.2021-1.pdf

2. Urząd Wojewódzki w Łodzi:
http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=924

3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP - Jednostki uprawnione do prowadzenia specjalizacji: 
https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=3&spe=245&woj=

4. Centrum Edukacji Medycznej w Łodzi: 
https://www.cem.edu.pl/pesfz.php

5. RehaTrainer szkolenia specjalizacyjne: 
https://rehatrainer-lodz.pl/pl/13-szkolenia-specjalizacyjne